Home
   Acknowledgements
   Call for Papers
   Committees & Sponsors
   Keynote Speakers
   Program
   Author Pages
   Registration
   Venue & Accommodation
   Location
   Travel
   Contact
3M-NANO Council
3M-NANO 2011
3M-NANO 2012
3M-NANO 2014
3M-NANO 2015
3M-NANO 2016
3M-NANO 2017
3M-NANO 2018
3M-NANO 2019
3M-NANO 2020
3M-NANO 2021
3M-NANO 2022
 
  3M-NANO 2013 Program Committee  
 
 
Nitin Afzulpurkar (TH) Pierre Lambert (BE) Albert Sill (DE)
Gursel Alici (AU) Richard Leach (UK) Metin Sitti (US)
Wei Tech Ang (SG)  Jeong-Soo Lee (KR) Zhengxun Song (CN) 
Fumihito Arai (JP) Tie Li (CN) Zhao Su (SG)
Peter Bøggild (DK) Wen Li (US) Daoheng Sun (CN) 
Karl Böhringer (US) Wen-Jung Li (HK) Dong Sun (HK)
Stephanus Büttgenbach (DE) Yangmin Li (MO)  Yu Sun (CA)
Barthelemy Cagneau (FR) Jingquan Lin (CN) Chunlei Tan (FI)
Shoou-Jinn Chang (TW) Lianqing Liu (CN)  Carl Thompson (US)
Weihai Chen (CN) Qian Liu (CN) Yanling Tian (CN)
Yu-Bin Chen (TW) Xianping Liu (UK) Ivo Utke (CH)
Po-Wen Chiu (TW) Xinyu Liu (CA)  Huiquan Wang (CN) 
Andreas Dietzel (DE) Paolo Lugli (DE)  Qingkang Wang (CN) 
Stefan Dimov (UK) Philippe Lutz (FR)  Martin Wegener (DE) 
Lixin Dong (US)  Sylvain Martel (CA)  Zhankun Weng (CN) 
Xiangting Dong (CN) Bill Milne (UK) Thomas Wich (DE)
Ruxu Du (HK) Reza Moheimani (AU) Wenming Xi (CN) 
Volkmar Eichhorn (DE) Michael Molinari (FR) Hui Xie (CN)
Mady Elbahri (DE) SangJun Moon (KR) Hongmei Xu (CN) 
Chris Ewels (FR) Rakesh Murthy (US) Ying Xu (CN)
Fengzhou Fang (CN) Cun-Zheng Ning (US) Yoko Yamanishi (JP)
Antoine Ferreira (FR) Cagdas Onal (US) John Yeow (CA)
Michaël Gauthier (FR) Inkyu Park (KR)  Yuen Kuan Yong (AU)
Changzhi Gu (CN) Babak Parviz (US) Zheng You (CN)
Shuxiang Guo (JP) Changsi Peng (CN) Yong Yue (UK)
Sinan Haliyo (FR) Yves-Alain Peter (CA) Martin Zadrazil (CZ)
Tawfique Hasan (UK) Valentin Popov (DE) Alice Zhang (CN)
Martin Hoffmann (DE) Manel Puig-Vidal (ES) Jin Zhang (CN)
Zhen Hu (CN) Lehua Qi (CN) John Zhang (US)
Han Huang (AU)  Linmao Qian (CN) Li Zhang (HK)
Wenhao Huang (CN) Ivo Rangelow (DE) Qing Zhang (SG)
Futoshi Iwata (JP) Stéphane Régnier (FR) Xianmin Zhang (CN)
Pasi Kallio (FI) Weibing Rong (CN) Xiyan Zhang (CN)
Yoshiaki Kanamori (JP) Changhai Ru (CN) Yanliang Zhang (US)
Jayantha Katupitiya (AU) Mariaana Savia (FI) Quan Zhou (FI)
Beomjoon Kim (JP) Wen-Pin Shih (TW)  Hanxing Zhu (UK) 
Viktor Koledov (RU) Bijan Shirinzadeh (AU) Jingping Zhu (CN) 
Kostadin Kostadinov (BG)
   

*The list of committee members is based on the alphabetical order of family names.


 
    Sponsoring Organizations