Home
   Acknowledgements
   Call for Papers
   Committees & Sponsors
   Keynote Speakers
   Program
   Author Pages
   Registration
   Venue & Accommodation
   Location
   Travel
   Contact
3M-NANO Council
3M-NANO 2011
3M-NANO 2012
3M-NANO 2014
3M-NANO 2015
3M-NANO 2016
3M-NANO 2017
3M-NANO 2018
3M-NANO 2019
3M-NANO 2020
3M-NANO 2021
3M-NANO 2022
 
  3M-NANO 2013 Organizing Committee  
 
 
 
Honorary Chairs 
 Huadong Yu (CN), Xijun Zhang (CN)
 

General Chairs 

 Sergej Fatikow (DE), Zuobin Wang (CN), Lining Sun (CN)
 
Local Committee Chairs 
 Changhai Ru (CN), Pengbo Wang (CN), Junhua Zhou (CN) 
 

Publication Chairs 

 Albert Sill (DE), Rencheng Liu (CN)
 

Finance Chairs 

 Guodong Chen (CN)
 

Web Masters 

 Senhua Liu (CN), Binbin Cai (CN)
 
3M-NANO logo design 
 cm-logic (DE)