Home
   Acknowledgements
   CFP
   Committees & Sponsors
   Keynote Speakers
   Program
   Author Pages
   Registration
   Venue & Accommodation
   Location
   Travel
   Contact
3M-NANO Council
3M-NANO 2011
3M-NANO 2013
3M-NANO 2014
3M-NANO 2015
3M-NANO 2016
3M-NANO 2017
3M-NANO 2018
3M-NANO 2019
3M-NANO 2020
3M-NANO 2021
3M-NANO 2022
3M-NANO 2023
3M-NANO 2024
3M-NANO 2025
 
  3M-NANO 2012 Organizing Committee  
 
 
 
 Honorary Chairs  
Huadong Yu (CN), Zhenmin Lian (CN)
 
 General Chairs  
Sergej Fatikow (DE), Zuobin Wang (CN), Weiguo Liu (CN)
 Special Sessions Chairs  
Lixin Dong (US), Stéphane Regnier (FR), Qing Zhang (SG)
 Awards Commitee Chair  
Karl Böhringer (US)
 
 Local Committee Chairs  
Jinping Ni (CN), Lingxia Hang (CN), Kunlin Shi (CN), 
    Qian Mi (CN)
   Local Committee Members Jin Zhang (CN), Ailing Tian (CN)
 
 Publication Chairs  
Volkmar Eichhorn (DE), Hui Xie (CN), Ailing Tian (CN)
 
 Poster Sessions Chair  
Pasi Kallio (FI)
 
 Web Masters  
Senhua Liu (CN), Binbin Cai (CN)
 
3M-NANO logo design  
cm-logic (DE)