Home
   Acknowledgements
   Call for Papers
   Call for Special Sessions
   Topical Workshop
   Committees & Sponsors
   Keynote Speakers
   Program "NEW!!"
   Author Pages
   Registration
   Venue & Accommodation
                "NEW!!"
   Location
   Visa Information
   Travel
   Contact
3M-NANO Society
3M-NANO 2011
3M-NANO 2012
3M-NANO 2013
3M-NANO 2015
3M-NANO 2016
3M-NANO 2017
3M-NANO 2018
3M-NANO 2019
3M-NANO 2020
3M-NANO 2021
3M-NANO 2022
 
Contact

3M-NANO 2014 Secretariat:

3M-NANO@cust.edu.cn
3m.nano.secretariat@gmail.com

Phone: +86 431 85582926
Mobile: +86 13578985670
Fax: +86 431 85582925
  3M-NANO 2014 Program Committee  
 
 
Nitin Afzulpurkar (TH) Beomjoon Kim (JP) Mariaana Savia (FI) 
Gursel Alici (AU) Viktor Koledov (RU)  Minoru Seki (JP) 
Wei Tech Ang (SG) Kostadin Kostadinov (BG)  Yajing Shen (HK) 
Fumihito Arai (JP) Pierre Lambert (BE)  Wen-Pin Shih
Karl Böhringer (US)  Richard Leach (UK)  Bijan Shirinzadeh (AU) 
Aude Bolopion (FR)  Jeong-Soo Lee (KR)  Albert Sill (DE) 
Barthelemy Cagneau (FR)  Yi-Kuen Lee (HK)  Metin Sitti (US) 
Shoou-Jinn Chang   Tie Li Santiago Solares (US) 
Weihai Chen Wen Li (US)  Young Jae Song (KR) 
Yunfei Chen Wen-Jung Li (HK)  Zhengxun Song
Yu-Bin Chen Yangmin Li (MO)  Zhao Su (SG) 
Po-Wen Chiu Liwei Lin (US)  Daoheng Sun
Hongsoo Choi (KR)  Lianqing Liu Dong Sun (HK) 
Gilles Dambrine (FR)  Xianping Liu (UK)  Yu Sun (CA) 
Andreas Dietzel (DE)  Xinyu Liu (CA) Chunlei Tan (FI) 
Stefan Dimov (UK)  Paolo Lugli (DE)  Yanling Tian
Lixin Dong (US)  Philippe Lutz (FR)  Andrey Turchanin (DE) 
Ruxu Du (HK)  Sylvain Martel (CA)  Ivo Utke (CH) 
Kornel Ehmann (US)  Bill Milne (UK)  Fei Wang (DK)
Mady Elbahri (DE)  Reza Moheimani (AU)  Huiquan Wang
Chris Ewels (FR) Michael Molinari (FR) Qingkang Wang
Vladimir Falko (UK)  Lars Montelius (SE)  Wenhui Wang
Fengzhou Fang   SangJun Moon (KR)  Martin Wegener (DE)
Antoine Ferreira (FR) Rakesh Murthy (US)  Zhankun Weng
Michaël Gauthier (FR)  Cun-Zheng Ning (US)  Wenming Xi
Shuxiang Guo (JP)  Cagdas Onal (US)  Hui Xie
Sinan Haliyo (FR)  Inkyu Park (KR)  Hongmei Xu
Tawfique Hasan (UK)  Babak Parviz (US)  Yoko Yamanishi (JP)
Yoshio Hayasaki (JP)  Changsi Peng John Yeow (CA)
Martin Hoffmann (DE)  Xiaogang Peng Yuen Kuan Yong (AU)
Zhen Hu Yves-Alain Peter (CA)  Yong Yue (UK)
Han Huang (AU)  Valentin Popov (DE)  Alice Zhang
Qiang Huang (US)  Manel Puig-Vidal (ES)  Jin Zhang
Wenhao Huang   Lehua Qi John Zhang (US)
Futoshi Iwata (JP)  Linmao Qian Li Zhang (HK)
Pasi Kallio (FI)  Ivo Rangelow (DE)  Qing Zhang (SG)
Yoshiaki Kanamori (JP) Stéphane Régnier (FR)  Xianmin Zhang
Jayantha Katupitiya (AU)  Weibin Rong Quan Zhou (FI)
Tomohiro Kawahara (JP)  Changhai Ru Hanxing Zhu (UK)


 
    Sponsoring Organizations